Celebrity Birthdays

Birthday Boy: Javier Bardem

On the 1st of March, Javier Bardem celebrates his birthday.

Birthday Boy: Javier Bardem

Birthday Boy: John Turturro

On the 28th of February, John Turturro celebrates his birthday.

Birthday Boy: John Turturro
Birthday Girl: Kate Mara

Birthday Girl: Kate Mara

On the 27th of February, Kate Mara celebrates her birthday.

Birthday Boy: James Wan

Birthday Boy: James Wan

On the 26th of February, James Wan celebrates his birthday.

Birthday Girl: Dakota Fanning

On the 23rd of February, Dakota Fanning celebrates her birthday.

Birthday Girl: Dakota Fanning

Celebrity Birthday: Drew Barrymore

On the 22nd of February, Drew Barrymore celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Drew Barrymore
Celebrity Birthday: Jordan Peele

Celebrity Birthday: Jordan Peele

On the 21st of February, Jordan Peele celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Rihanna

Celebrity Birthday: Rihanna

On the 20th of February, Rihanna celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Benicio del Toro

On the 19th of February, Benicio del Toro celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Benicio del Toro

Celebrity Birthday: Elizabeth Olsen

On the 16th of February, Elizabeth Olsen celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Elizabeth Olsen
Birthday: Jane Seymour

Birthday: Jane Seymour

On the 15th of February, Jane Seymour celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Simon Pegg

Celebrity Birthday: Simon Pegg

On the 14th of February, Simon Pegg celebrates his birthday.