Celebrity Birthdays

Birthday: Chris Pratt

On the 21st of June, Chris Pratt celebrates his birthday.

Birthday: Chris Pratt

Celebrity Birthday: Nicole Kidman

On the 20th of June, Nicole Kidman celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Nicole Kidman
Celebrity Birthday: Zoë Saldana

Celebrity Birthday: Zoë Saldana

On the 19th of June, Afro-Latina actress Zoë Saldana celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Daniel Brühl

Celebrity Birthday: Daniel Brühl

On the 16th of June, Daniel Brühl celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Ice Cube

On the 15th of June, Ice Cube celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Ice Cube

Celebrity Birthday: Aaron Taylor-Johnson

On the 13th of June, Aaron Taylor-Johnson celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Aaron Taylor-Johnson
Celebrity Birthday: Dave Franco

Celebrity Birthday: Dave Franco

On the 12th of June, Dave Franco celebrates his birthday.

Birthday: Natalie Portman

Birthday: Natalie Portman

On the 9th of June, Natalie Portman celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Frank Grillo

On the 8th of June, Frank Grillo celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Frank Grillo

Celebrity Birthday: Liam Neeson

On the 7th of June, Liam Neeson celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Liam Neeson
Celebrity Birthday: Mark Wahlberg

Celebrity Birthday: Mark Wahlberg

On the 5th of June, singer turned actor Mark Wahlberg celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jason Isaacs

Celebrity Birthday: Jason Isaacs

On the 6th of June, Jason Isaacs celebrates his birthday.