Celebrity Birthdays

Birthday Boy: Tim Roth

On the 14th of May, Tim Roth celebrates his birthday.

Birthday Boy: Tim Roth

Birthday Girl: Cate Blanchett

On the 14th of May, Cate Blanchett celebrates her birthday.

Birthday Girl: Cate Blanchett
Birthday: George Clooney

Birthday: George Clooney

On the 6th of May, George Clooney celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Will Arnett

Celebrity Birthday: Will Arnett

On the 4th of May, Will Arnett celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Rebecca Hall

On 3rd of May, Rebecca Hall celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Rebecca Hall

Celebrity Birthday: Dwayne Johnson

On the 2nd of May, Dwayne Johnson celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Dwayne Johnson
Celebrity Birthday: Kirsten Dunst

Celebrity Birthday: Kirsten Dunst

On the 30th of April, Kirsten Dunst celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Channing Tatum

Celebrity Birthday: Channing Tatum

On the 26th of April, Channing Tatum celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Al Pacino

On 25th of April, Al Pacino celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Al Pacino

Birthday Girl: Kelly Clarkson

On the 24th of April, Kelly Clarkson celebrates her birthday.

Birthday Girl: Kelly Clarkson
Birthday Boy: Andy Serkis

Birthday Boy: Andy Serkis

On the 20th of April, Andy Serkis celebrates his birthday.

Birthday Boy: James Franco

Birthday Boy: James Franco

On the 19th of April, James Franco celebrates his birthday.