Celebrity Birthdays

Birthday: Kevin Costner

On the 18th of January, Kevin Costner celebrates his birthday.

Birthday: Kevin Costner

Celebrity Birthday: Jim Carrey

On the 17th of January, Jim Carrey celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jim Carrey
Celebrity Birthday: Lin-Manuel Miranda

Celebrity Birthday: Lin-Manuel Miranda

On the 16th of January, Lin-Manuel Miranda celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Zayn Malik

Celebrity Birthday: Zayn Malik

On the 12th of January, Zayn Malik celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Mary J. Blige

On the 11th of January, Mary J. Blige celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Mary J. Blige

Celebrity Birthday: Jemaine Clement

On the 10th of January, Jemaine Clement celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jemaine Clement
Celebrity Birthday: J.K. Simmons

Celebrity Birthday: J.K. Simmons

On the 9th of January, J.K. Simmons celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Sam Riley

Celebrity Birthday: Sam Riley

On the 8th of January, Sam Riley celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Bradley Cooper

On the 5th of January, Bradley Cooper celebrates his

Celebrity Birthday: Bradley Cooper

Celebrity Birthday: Jaeden Lieberher

On the 4th of January, Jaeden Lieberher celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jaeden Lieberher
Celebrity Birthday: Mel Gibson

Celebrity Birthday: Mel Gibson

On the 3rd of January, Mel Gibson celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Kate Bosworth

Celebrity Birthday: Kate Bosworth

On the 2nd of January, Kate Bosworth celebrates her birthday.